KontX HOTEL

KontX HOTEL !

Çka është Kont X HOTEL?

KontX HOTEL është një zgjidhje Online ISOFT që synon të plotësojë nevojat e biznesit në fushën e menaxhimit të hoteleve. ...

Programi i hotelit, i zhvilluar nga KontX HOTEL, ju lejon të menaxhoni bizneset tuaja shpejt dhe lehtë përmes moduleve të ndryshme. Ju mund të kontrolloni një ose më shumë hotele përmes sistemit të menaxhimit të hotelit ISOFT. Menaxhimi i Hoteleve me Menaxhimin e Front Office, Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin, Agjencioni dhe Menaxhimi i Kontratave, Plotshmëria – Kontigjenti – Analiza e Shitjeve, Analiza e të ardhurave dhe shpenzimeve, Menaxhimi i dhomës – House Keping, Anketa, Restoran POS, Qendra, Programi Stok-Depo, Menaxhimi Financiar, Integrimi i Kontabilitetit, Të gjitha kërkesat si Burimet Njerëzore janë përmbushur shpejt përmes sistemit online. Ju do të jeni në gjendje të realizoni menaxhimin e hotelit ose restorantit tuaj online dhe shpejtë me avantazhet e përdorimit të moduleve përkatëse.

* Menaxhimi i Grupeve të Hoteleve
* Agjencioni dhe Menaxhimi i Kontratave
* Dhoma dhe housekeeping
* Centrali dhe përcjellja e intervistimit
* Restoranet, Sistemet bar pos
* Transaksionet e arkave
* Përcjellja e fletëve të konsumatorëve
* Grafika e detajuar dhe Raportimet e objektit
* Përdorimi i integruar i restoranteve
* Listat e policisë dhe transaksionet në fund të ditës

ÇFARË BËNË KontX HOTEL!


* Mund të bëni transaksionet e rezervimit dhe regjistrimit.
* Ju mund t’i kontrolloni pagesat e klientëve, daljet dhe gjendjen e rezervimeve.
* Mund t’i menaxhoni axhentët tuaj nga një sistem i vetëm.
* Duke bërë analizën e shitjeve, Ju mund të përcjellni plotësueshmërinë dhe kontigjentet.
* Ju mund të analizoni të ardhurat dhe shpenzimet tuaja nëpërmjet një moduli të vetëm.
* Me integrimin e kontabilitetit mund të kontrolloni të dhënat tuaja ditore, mujore dhe vjetore..
* Ju mund t’i ruani në sistem proceset e pranimit në punë dhe të shkarkimit nga puna, informatat e punonjësve dhe performancat e tyre.