Menaxhimi i Financave

Menaxhimi Financiar

Programet e zgjeruara të I-SOFT ju ofrojnë zgjidhje ekskluzive në fushën e Menaxhimit të Llogarisë. Derisa ju mund të kryeni menaxhimin e degës tuaj online nëpërmjet një llogarie të vetme, gjithashtu do të mund t’i vëni nën kontrollë edhe llogaritë tuaja rrjedhëse. Ju mund t’i bëni lidhjet tuaja bankare me karakteristika të integruara, si dhe përcjelljen e klientëve të juaj me siguri të plotë. Duke përdorur modulet e përfshira në zgjidhjen e softuerit financiar, ju do të mbani nën kontroll të gjitha transaksionet financiare të kompanisë suaj dhe do t’i ruani të dhënat tuaja me konfidencë.

Të Hyrat dhe Shpenzimet nën Kontrollë

 • Menaxhimi i Ofertave dhe Kërkesave
  • Dërgesa e pjesërishme, pranimi i produkteve
  • Dërgesa, përcjellja e bilancit të llogarisë rrjedhëse duke përfshirë edhe porosinë
  • Zgjidhja e porosive të parashikuara në bazë të shitjes
  • Përcjellja në bazë të degës
  • Përcjellja e ndryshimit të afateve
  • Përcjellja e ndryshimit të kursit
  • Përcjellja e shitblerjeve devizore
  • Ekstraktet devizore, të afatizuara dhe të detajuara
  • Listat e detajuara të veprimit
  • Përcjellja e riskut devizor dhe EURO
  • Përcjellja e fushatave
  • Përkufizime të pakufizuara të çmimeve
  • Përcjellja e Kredit Kartelës dhe Kredit Kartelës së Kompanisë
  • Përcjellja e grumbullimit në pikat shitëse me data të shtyera
  • Përcjellja e kësteve, çeqeve-faturave
  • Përcjellja e grumbullimeve, pagesave dhe shpenzimeve në arkë
  • Përcjellja e shitjeve dhe grumbullimeve të shpejta
  • Përcjellja e llogarisë bankare
  • Përcjellja e kredive
  • Përcjellja e shumfishtë e devizave
  • Përcjellja e lidhjes materiale
  • Stafi i shitjes dhe përcjellja e primeve
  • Përcjellja e vjetërsimit dhe rrjedhjes së të hollave
  • Raportet e detajuara të analizave të fitimeve/humbjeve

Menaxhimi i shpejtë dhe i sigurt i llogarisë në ISOFT Professional!
Me KontX-2014, ju mund të bëheni një kompani e suksesshme në menaxhimin e financave duke ju mundësuar të menaxhoni numrin tuaj të pakufizuar të llogarive dhe të krijoni raporte në të njëjtën kohë me lehtësinë e përdorimit të vetë-integruar dhe online. Falë strukturës së saj të përshtatshme, mund të keni qasje në të dhënat e juaja në bazë të shitjes, porosive, grumbullimeve, ofertave dhe ta krahasoni performancën mujore ose vjetore brenda disa sekondave..