Ndryshimet

KontX-2014 Ndryshimet sipas verzioneve

Lista e ndryshimeve ne program sipas verzioneve … 

– Verzioni 7.6.2.4 – (15.11.2017)

* ARTIKUJT, jane shtu 3 kolona shtes tek artikujt (Klasifikim1,Klasifikim2,Klasifikim3)
* KLIENTET, jane shtu 3 kolona shtes tek klientet (Klasifikim1,Klasifikim2,Klasifikim3)
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.6.2.1 – (10.11.2017)

* RAPORTET, Moduli i ri Raportet Tjera, jane shtu 5 raporte te reja(Artikujt ner Sasine Minimale, Artikujt mbi Sasine Maximale, Analiza e shitjes, Raporti i blerjeve, Raporti i shitjeve).
* FATURA, eshte shtu mundesia shtypja e fletdergeses per cdo fature. Momentin kur kyquni tek fatura me shiko, eshte mundesia shtypja fletedergeses.
* CTR+S, eshte shtu opcioni konfigurimi i formes dhe ruajtjes tek listat Artikujt, Klientet, Raporti i shitjes, Gjendja e Artikujve.
* Gjendja e Artikujve, eshte shtu kolona Statusi ne kete raport, ku mund te filtrohen artikujt AKTIV/PASIV.
* Problemi me importimi i shenimeve prej EXCEL fajlla eshte rregullu.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.6.1.7 – (08.09.2017)

* KontX MOBILE, eshte bere mundesia inkasimi te behet permes aplikacionit android.
* PDA, pranimi i mallit nga furnitori dhe gjenerimi kalkulimit automatik.
* PDA, punimi me extra barcode ne PDA.
* PAGAT, exportimi i listes sipas formatit per EDI.
* Shpenzimet dhe Investimet, eshte shtu kolona OBJEKTI.
* Raportet, eshte shtu raporti i ri Barazimi me Komercialist.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.6.1.4 – (02.08.2017)

* Faturat e rregullt, eshte ndrru procedura qe mos te printohet kuponi fiskal ne rastet me fature te rregullte ne modulet POS dhe REST.
* POMPAT, eshte bere mundesia e sinkronizimit kuponave me sistemin fiskal te pompave.
* Restoranet, eshte shtu raporti Detajet e Ndrimit tek mbyllja e qarkullimit.
* Restoranet, hapja modulit restoranit direkt pa u autorizu me kamarier.
* EMAIL INFO, eshte bere mundesia dergimi i emaillit ne rastet kur behet ndryshim tek shenimet e artikujve.
* PAGAT, eshte shtu kolona Kartela ID tek tabela Punetoreve.
* KTHIMET, eshte bere mundesia me minus me regjistru shpenzimet dhe investimet.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.9.8 – (24.04.2017)

* Restoranet, eshte shtu mundesia mbyllja e qarkullimit per te gjitha Kamarierat me nje klik.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.8.8 – (15.03.2017)

* Libri i Blerjes dhe Libri i Shitjes per ATK, mundesia exportimi direkt me butonin EXPORT.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.8.6 – (06.03.2017)

* POS, shitjet me fature te rregullt ne emer bizneseve qe paguhen kesh ose me kartele krediti nuk printohet kuponi fiskal sipas ligjit te ri.
* Kalkulimet, tek pershkrimi dokumentit eshte shtu mundesia per me shenu detajet per opcionin Tjera.
* Libri i Shitjes, paraqitja numri i z raporteve ne liber shitjes per lloje dokumentit 210.
* FLETE DALJE, mundesia importimi artikujve prej excel fajllit.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.8.3 – (11.02.2017)

* RAPORTET, Libri i Blerjes dhe Libri i Shitjes deklarimi elektronik. Raportet\Kontabiliteti\Libri Blerjes ATK dhe Libri Shitjes ATK.
Pasi qe filtrohen raportet duhet te selektohen me CTRL+A dhe kopjohen me CTRL+C dhe behen paste tek formularet e ATK’es me CTRL+V. (na kontaktoni per me shume info…)

* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.7.9 – (26.01.2017)

* RAPORTET, Gjendja e Artikujve, eshte shtu mundesia shtypja e raportit sipas kolonave te ndryshme.(p.sh. sipas cmimi mesatar , sipas cmimishitjes…)

Raportet e reja mundeni me shkarku ne kete link : http://www.isoft-ks.com/NewReports/rptGjendjaArtikujve.rar

(Extraktoni fajllat dhe kopjoni ne destinacionin D:\I-SOFT\KontX-2014\Reports\ ose D:\I-SOFT\KontX-2015\Reports\)

* ARKA, eshte shtu mundesia shiqimit sasine e artikujve neper objekte tjera. (Opcionin mundeni me perdor duke klikuar tek linku SASIA MBETUR.)
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.7.7 – (12.01.2017)

* Regjistrimi dhe Kontrollimi i cmimit me PDA terminale.
* ARTIKUJT, opcione shtes.
* KLIENTET, opcione shtes.
* KLIENTET, eshte shtu kolona LLOJI.
* RAPORTET, Gjendja e Klientave, eshte shtu mundesia filtrimi i listes sipas LLOJIT.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.7.4 – (22.12.2016)

* Mjetet Themelore / INVESTIMET , eshte shtu moduli i amortizimit ne menyre automatike.

* Plani kontabel, eshte shtu opcioni me caktu perqindjen e amortizimit per klasen 4xxxxx.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.6.7 – (24.10.2016)

* FATURA EXPORT, eshte bere dallimi ne librin e shitjes dhe ne deklaraten e TVSH’es per faturat export ne kolonen exportet. Formatin e ri te deklarates mund te shkarkoni ne kete link : 

http://www.isoft-ks.com/NewReports/rptDeklarataTvshNEW.rar
(Extraktoni fajllin dhe kopjoni ne destinacionin D:\I-SOFT\KontX-2014\Reports\ ose D:\I-SOFT\KontX-2015\Reports\)

* Kalkulimet Import, eshte nda kolona ku shenohet taksa doganore ne RIVLERSIM dhe ne AKCIZA.
* ARKA : Eshte bere mundesia kthimi i artikujve me paketim me cmim te paketes.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.6.2 – (25.08.2016)

* EXCEL Import, eshte bere mundesia importimi i faturave prej fajllit excel ne Kalkulime Vendore dhe Kalkulime Import. (Format fajllin mund te gjeni ne dokumentacionin tek menyjat Ndihma\EXCEL Import Formatet)
* Kalkulimet vendore, eshte bere mundesia ruajtja e shenimeve offline nese mbyllet programi pa kontroll ! (p.sh. rryme, rrjeta…)
* Kalkulimet import, eshte bere mundesia ruajtja e shenimeve offline nese mbyllet programi pa kontroll ! (p.sh. rryme, rrjeta…)
* Urdheresa\Ekstrakti i Bankes, eshte bere mundesia percjellja e saldos per banken e zgjedhur ne kohe reale.
* Urdheresat, eshte bere mundesia shenimi i dates ne disa formate ! (p.sh. dd.mm.yyyy ose ddmmyy ose ddmmyyyy)
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.5.4 – (20.07.2016)

* KontX-2014 MOBILE Windows CE, eshte shtu mundesia levizjet interne, pranimi dhe verifikimi i fletedergeses ne menyre automatike ne mes te objekteve. (Na kontaktoni per informata shtes.)
* KontX-2014 REST, Artikujt, jane shtu opcionet shtes per kolonen Prodhohet ne per printimin e porosive ne disa kategori.(Tjera1, Tjera2, Banak/Kuzhine- ky opcion perdoret qe artikulli mu printu edhe banak edhe kuzhine. p.sh. Oferta1, Oferta2…)
* KontX-2014 REST, eshte avancu mbyllja e qarkullimit te kamarierave.
* KontX-2014 REST MOBILE-Android, eshte bere avancimi i ketij modulit.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.4.7 – (14.06.2016)

* Blerjet IMPORT, eshte bere modifikimi per mos kalkulimi i rivlersimit ne KMSH. (sipas ligjit Nr. 04/L-102 dhe Nr. 04/L-223)

– Verzioni 7.5.4.6 – (06.06.2016)

* RAPORTET, eshte bere publikimi i formatit te ri per Librin e Shpenzimeve dhe Librin e Investimeve sipas tarifave 18% dhe 8%.
Raportet e reja per Librin e Shpenzimeve dhe Librin e Investimeve mundeni me shkarku ne kete link :

http://www.isoft-ks.com/NewReports/LibratRPT2.rar

(Extraktoni fajllat dhe kopjoni ne destinacionin D:\I-SOFT\KontX-2014\Reports\ ose D:\I-SOFT\KontX-2015\Reports\)

* Kalkulimet, eshte shtu opcioni per caktimin e statusit te dokumentit per kontrollat shtese.
* Klientat, eshte shtu kolona marzha tek klientet ne tabelen e cmimores preferenciale..
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.4.2 – (25.05.2016)

* RAPORTET, eshte shtu raporti i ri , Raporti i shitjes sipas marzhes %.
* Artikujt, eshte shtu kolona shtes Zbritje 2 , kjo kolone mund te perdoret modulin KontX-MOBILE.
* Kyqja, eshte shtu mundesia konfigurimi i komunikimit me bazen kryesore.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.3.7 – (15.04.2016)

* PROFATURE / OFERTE, eshte shtu mundesia konvertimi i profatures dhe ofertes ne fature.
* RAPORTET, eshte shtu mundesia filtrimi raporteve sipas periudhave TM1,TM2,TM3,TM4.
* Komercialistet, eshte shtu mundesia renditja e destinacioneve per komercialistet.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.3.4 – (28.03.2016)

* ARTIKUJT, eshte shtu kolona shtes Grupi 2, tek Definimet mund te definohen grupet 2, tek raporti gjendja e artikujve mund te filtrohen artikujt sipas Grupit 2.
* NORMATIVAT, eshte shtu mundesia shiqimi vlera kushtues per produktin e zgjedhur.
* NORMATIVAT, eshte shtu kolona SASIA per lendet e pare ne ate objekt.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.3.1 – (15.03.2016)

* RAPORTET, Eshte shtu raporti i VIZITAVE sipas komercialistave. Me kete opcion komercialistet mund te procesojn vendin e Vizites (CheckInn) nga TABLETi dhe ne baze kryesore mund te percjellet ne harte se ne cilen kordinat eshte bere VIZITA!
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.2.9 – (14.03.2016)

* Shpenzimet/Investimet, jane shtu kolonat Rivlersim dhe Akciza.
* Shpenzimet/Investimet, eshte shtu mundesia attach i dokumentit origjinal i skanuar.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.2.6 – (07.03.2016)

* Dizajnet e reja, jane bere ndryshime neper dizajnet e formave,kontrollimi automatik decimaleve…
* ARTIKUJT, jane shtu disa informata shtese tek artikujt ne tabelen Shenimet tjera.
* URDHERESAT, eshte bere mundesia de-selektimi i kunderkontos.
* TABLET, eshte shtu opcioni Destinacionet, me kete opcion Komercialistet mund te percjellin destinacionet dhe rezultatin e targetave kohe-reale, ne kete modul ekziston opcioni dergimi i vizitave ne SERVER me GPS kordinatat.
* REST, eshte shtu opcioni direkt percaktimit porosive qe jane Me Veti.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.1.6 – (19.02.2016)

* URDHERESAT Financiare, eshte shtu opcioni caktimi i kontos kunderparti. Me kete opcion kontimi behet automatik ne konton e caktuar.(p.sh. extrakti i bankes…)
* POS, eshte shtu kontrolla tek arkat per artikujt qe sasine e kane minus,ne keto raste rreshti behet me ngjyre e kuqe.
* SHPENZIMET, eshte shtu opcioni kerkimi i kontove sipas emertimit gjate regjistrimit te shpenzimeve.
* SHPENZIMET, tek lista e shpenzimeve eshte shrtu mundesia caktimi i datat prej dhe deri me nje intervenim.
* SHPENZIMET, tek lista e shpenzimeve eshte shtu opcioni F1, ku mund te shiqohet kontimi i dokumentit.
* NOTAT, tek lista e notave eshte shtu mundesia caktimi i datat prej dhe deri me nje intervenim.
* NOTAT, tek lista e notave eshte shtu opcioni F1, ku mund te shiqohet kontimi i dokumentit.
* FIRMA E FUNDIT, eshte shtu opcioni per bizneset qe kane disa firma qe mu rujt firma e fundit per kyqjen tjeter ne program. (per kontabilista… )
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.5.1.3 – (13.02.2016)

* REST, Eshte shtu opcioni caktimi i extrave gjate porosise produkteve.(Konfigurimi mund te behet nga Administratori (REST/Konfigurimi/Konfigurimi i Extrave))
* Eshte shtu opcioni caktimi targetave per Komercialistet. (Definimet\Tableat tjera\Targetat per Komercialistet)
* Eshte shtu opcioni caktimi destinacioneve per Komercialistet. (Definimet\Tableat tjera\Destinacionet per Komercialistet)
* Raportet, eshte shtu raporti i ri -Raporti i shitjeve sipas TARGETAVE- (Raportet\Raportet e Shitjeve\Raporti i shitjeve sipas TARGETAVE) 
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.9.9 – (06.02.2016)

* Levizjet Interne, eshte shtu opcioni shtypja etiketave per dokumentete levizjet interne.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.9.8 – (04.02.2016)

* Eshte shtu kolona KOHA tek lista e dokumentave.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.9.2 – (28.01.2016)

* Eshte bere kufizimi per rolin OPERATOR te kete qasje vetem tek Objekti i caktuar nga Administratori.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.8.8 – (26.01.2016)

* ETIKETA, eshte shtu moduli ETIKETA tek Baza Kryesore ku mund te shtypen etiketat me format te ri.(Regjistrimet\Shitjet\ETIKETA). Na kontaktoni per konfigurim.
* Eshte bere modifikim tek forma Autorizimit gjate fshirjes dokumentave…
* Eshte kontrolla Limiti MAX per blerje gjate faturimit edhe prej Bazes Kryesore…
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.8.5 – (18.01.2016)

* MBYLJA E VITIT, eshte bere aktivizimi i verzionit final procedures per mbylljen e vitit dhe kalimin ne vitin e ri menyre automatike.Administrimi\MBYLLJA E VITIT. (Na kontaktoni per detaje…)
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.8.3 – (14.01.2016)

* VIDEO TUTORIALE, Jane shtu prezantime tjera ne lidhje me perdorimin e programit. (Ndihma\VIDEO Tutoriale)
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.8.2 – (11.01.2016)

* VIDEO TUTORIALE, Jane shtu prezantime tjera ne lidhje me perdorimin e programit. (Ndihma\VIDEO Tutoriale)
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.8.1 – (08.01.2016)

* Mundesia kerkimi artikujve sipas KodiExt1 dhe KodiExt2.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.7.7 – (26.12.2015)

* Raportet, Raporti Pasqyra e te Ardhurave Formati i ri eshte publiku. (PRINT FORM)
Raportin e formatit te ri mundeni me shkarku ne kete link :

http://www.isoft-ks.com/NewReports/rptPasqyraArdhurave.rar

(Extraktoni fajllin dhe kopjoni ne destinacionin D:\I-SOFT\KontX-2014\Reports\ ose D:\I-SOFT\KontX-2015\Reports\)
* Shpenzimet, eshte shtu kontrolla nese ekziston numri i dokumentit per furnitorin e zgjedhur.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.7.4 – (19.12.2015)

* Artikujt, jane shtu kolonat KodiExt1, KodiExt2, Cmimi3, Cmimi4, Cmimi5
* Raportet Mujore (Librii Blerjes/Shitjes,Deklarata e TVSH’es…) eshte shtu mundesia caktimi i periudhes sipas muajit.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.7.1 – (14.12.2015)

* Levizjet Interne, mundesia importimi artikujve prej excel fajllit. (Formati duhet te jete 2 kolona me emertim KODI,SASIA)
* Akcionet, mundesia importimi artikujve prej excel fajllit. (Formati duhet te jete 1 kolona me emertim KODI)
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.6.9 – (10.12.2015)

* VIDEO TUTORIALE, Jane shtu prezantime tjera ne lidhje me perdorimin e programit. (Ndihma\VIDEO Tutoriale)

– Verzioni 7.4.6.5 – (03.12.2015)

* VIDEO TUTORIALE, Eshte bere publikimi i modulit VIDEO TUTORIALE. (Ndihma\VIDEO Tutoriale)

– Verzioni 7.4.6.3 – (01.12.2015)

* BONUS KARTELA, eshte shtu opcioni kthimi i bonusit…
* BONUS KARTELA, eshte shtu opcioni gjendja e BONUS KLIENTAVE…

– Verzioni 7.4.6.2 – (30.11.2015)

* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.5.9 – (24.11.2015)

* Eshte shtu menyja -Veglat Ndihmese- (Ku mundeni me pas qasje tek ATK,EDI,E-Banking,Office,EMAIL…) tek forma kryesore.(Tek forma kryesore me rightclick mundeni me shiqu kete opcion.)
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.5.6 – (18.11.2015)

* DEKLARATA E TVSH’es Formati i ri eshte publiku.
Raportin e formatit te ri mundeni me shkarku ne kete link :

http://www.isoft-ks.com/NewReports/rptDeklarataTvshNEW.rar

(Extraktoni fajllin dhe kopjoni ne destinacionin D:\I-SOFT\KontX-2014\Reports\ ose D:\I-SOFT\KontX-2015\Reports\)
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.4.5.1 – (12.11.2015)

* MODULI I RI -BONUS KARTELA-. (Na kontaktoni per Aktivizim)
* FLETEDERGESA-Mundesia regjistrimi fletedergesave dhe konvertimi ne fature 1 ose me shume fletedergese ne menyre automatike.
* Tek Raporti Gjendja e Artikujve, mund te ruani template’in e raportit duke shtyp Ctrl+S .
* Tek Lista e dokumentave eshte shtu kontrolla konfirmimi me fjalekalim gjate fshirjes se dokoumentit.

– Verzioni 7.4.4.4 – (26.10.2015)

* Eshte shtu raporti i ri ‘Gjendja e Artikujve sipas Prodhimit’.
* Eshte shtu raporti i ri ‘Raporti i Shitjes sipas Komercialisteve’.
* Eshte shtu kolona Shfrytezuesi tek forma Lista e Urdheresave.
* Eshte shtu kolona Shfrytezuesi tek forma Lista e Shpenzimeve.

– Verzioni 7.4.3.9 – (30.09.2015)

* Klientat qe kane pasur problem me shkarkimin e verzionit te ri duhet te shkarkojn kete fajl ne kete link :

http://www.isoft-ks.com/NewFiles/AutoUpdate.rar

(Extraktoni fajlin AutoUpdate.exe dhe kopjoni ne destinacionin D:\I-SOFT\KontX-2014\ ose D:\I-SOFT\KontX-2015\)

– Verzioni 7.4.3.6 – (22.09.2015)

* Raportet e reja per Librin e Blerjes dhe Librin e Shitjes mundeni me shkarku ne kete link :

http://www.isoft-ks.com/NewReports/LibratRPT.rar

(Extraktoni fajllat dhe kopjoni ne destinacionin D:\I-SOFT\KontX-2014\Reports\ ose D:\I-SOFT\KontX-2015\Reports\)

– Verzioni 7.4.3.5 – (19.09.2015)

* Eshte bere modifikimi neper Librat (Blerjes/Shtjes) sipas tarifave. Jane shtu kolonat Baza18%,Tvsh18%,Baza8%,Tvsh8% ! (Na kontaktoni per print formen e re!)
* Eshte bere ndryshim ne kontimin e dokumenteve, ne kete verzion kontimi i dokumenteve behet sipas tarifave ne ate dokument neper kontot specifike.
* Eshte shtu opcioni Cmimore preferenciale per Klient. Me kete opcion mundeni me caktu cmimet preferenciale per artikujt e deshiruar per secilen klient veq e veq.
* Eshte shtu mundesia filtrimi sipas Bleres,Furnitor,Te Gjithe tek raporti Kartela e Klientit.
* Eshte shtu kolona Tatimi tek raporti Gjendja e Artikujve.

– Verzioni 7.4.2.4 – (01.09.2015)

* Regjistrimi i dokumenteve para dates 01.09.2015!
– Ne kete verzion,sistemi e bere llogaritjen e tvsh’es me 16% nese data dokumentit eshte me e vogel se 01.09.2015 !
– Me kete opcion ju mund te beni regjistrimin e dokumenteve me tarifat si kane qen ne ate date ne menyre me e lehte. (Opcioni vlen per dokumentet Blerje,Shitje,Kthimet.)

– Verzioni 7.4.2.2 – (25.08.2015)

* Kalimi ne Tarifat e reja, prej 1 Shtator!
– Tek menyjat “Administrimi\Kalimi ne Tarifat e reja!” mundeni me realizu procesin e kalimit ne menyre automatike.
– KUJDES: KETE PROCES DUHET TE PERDORNI PREJ DATES 1 SHTATOR! JO ME HERET!

– Verzioni 7.4.1.9 – (15.08.2015)

* Eshte shtu kolona ‘Tarifa prej 1 Shtator!’ tek forma Artikujt.
– Artikujt qe jane ne tarifen 16% ne kete kolone figurojn me 18%, Artikujt qe jane ne tarifen 0% ne kete kolone figurojn me 0%.
– Ndersa bizneset duhet te modifikojn artikujt e tyre cilat kane me kalu ne tarifen 8% prej dates 1 Shtator.
– Keshtu qe me kete opcion bizneset mund te punojn paralel deri me 1 Shtator. 
– Duke vazhduar me tarifen 16% dhe duke pergadit sistemin per tarifat e reja qe kane mu apliku prej 1 Shtator.
– (Na kontaktoni per cdo pakjartesi.)

– Verzioni 7.3.9.8 – (16.06.2015)

* Eshte shtu kolona ‘Vlera Shitjes’ dhe ‘Fitimi’ tek lista e Kalkulimeve.(Duhet te zgjedhni checkbox’in afer butonit filtro per te shiquar keto kolonat!)
* Eshte shtu Kolona ‘Data Fundit Shitjes’ tek raporti Gjendja e Artikujve.
* Eshte shtu numri i kuponave tek menyja Qarkullimi Ditore.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.3.9.5 – (02.06.2015)

* KontX-MOBILE, Eshte publiku verzioni mobile per pajisjet qe funksionojn me sistemin operativ ANDROID per regjistrimin e POROSIVE dhe Shitje direkte (Shitje Ambulantive). (Na kontaktoni per aktivizim.)
* KontX-MOBILE REST, Eshte publiku verzioni mobile per pajisjet qe funksionojn me sistemin operativ ANDROID per regjistrimin e POROSIVE ne Restaurant. (Na kontaktoni per aktivizim.)
* Shitjet, Eshte shtu moduli per Aprovimin dhe krijimin e faturave per POROSIAT MOBILE.
* PAGAT, Eshte shtu mundesia kalkulimi i pagave prej NETO ne BRUTO.
* Klientet, Eshte shtu opcioni LIMIT MAX per klient. Me kete opcion sistemi nuk lejon regjistrimin e shitjeve nese Klienti tejkalon limitin e caktuar.

– Verzioni 7.3.8.2 – (04.05.2015)

* Urdheresa per Prodhim, eshte shtu mundesia me shenu tek kolona Shpenzuar. Ne kete rast programi kalkulon menyre automatike koeficientin per normativ.
* Importet, tek forma Kalkulimi-Import, eshte shtu butoni Ri-Kalkulo. Me kete opcion programi rifreskon kolonen CmimiEUR nese ka pas ndryshime tek vlerat totale.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.3.7.9 – (27.04.2015)

* Eshte publiku verzioni i ri raportit BILANCI I GJENDJES (Raportet\Pasqyrat Financiare). (Na kontaktoni per shtypjen e formatit te ri)
* Eshte publiku verzioni i ri raportit PASQYRA E TE ARDHURAVE (Raportet\Pasqyrat Financiare). (Na kontaktoni per shtypjen e formatit te ri)
* Eshte shtu kolona [44] Teprica a Tvsh-së e bartur nga muaji i kaluar tek raporti Deklarata e TVSH’es.
* Eshte shtu Opcioni PAGUAR tek Shpenzimet dhe Investimet.(Nese zgjedhet fusha PAGUAR programi Automatikisht e mbyll obligimin ndaj furnitorit!)
* Eshte shtu Opcioni PAGUAR tek Kalkulimet(Blerjet Vendore).(Nese zgjedhet fusha PAGUAR programi Automatikisht e mbyll obligimin ndaj furnitorit!)
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.3.7.6 – (21.04.2015)

* Formati numrave neper raporte dhe dokumente eshte standartizu duke perdorur decimal dhe group symbol.
* Eshte kufizu intervenimi neper urdheresat qe gjenerohen prej sistemit.
* Tek forma e shpenzimeve eshte kufizu intervenimi ne shpenzimet qe jane regjistru me urdheres manual.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.3.7.4 – (18.04.2015)

* Llogaritje e KMSH’es me metod totale.(Ne kete verzion edhe nese intervenohet ne dokumentet paraprake, nuk ka nevoj te leshohet procesi Ri-Kontimit!)
* Gjendja Fillestare, Kontimi Urdhereses financiare ne menyre Automatike.
* Levizjet Interne, Kontimi Urdhereses financiare ne menyre Automatike.
* Urdheresa Financiare, informacioni per dokumentet e pa paguara per klientet.(F1=Shiko dokumentet pa paguara)
* FLET DALJE, eshte shtu opcioni ku mund te behet shkarkimi i mallit materialisht tek Kontoja caktuar si kunderparti (p.sh. Shpenzimeve…)(Na kontaktoni per konfigurim!).
* Specifikimi i Dokumenteve, eshte avancu forma regjistrimit te pagesave per te caktuar faturat e paguara detalisht sipas vleres.
* PAGAT, Eshte aktivizu moduli i PAGAVE (Na kontaktoni per konfigurim!).

– Verzioni 7.3.6.7 – (10.04.2015)

* Eshte shtu kolona Zbritje(%) tek dokumentet Kthim nga Blerja.
* Eshte shtu kolona Zbritje(%) tek dokumentet Kthim nga Shitja.
* Eshte shtu kolona Dogana(%) tek dokumentet Blerjet-Import.
* Mundesia menaxhimit manual numrat e kalkulimeve ne Dokumentet e Importit.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.3.6.3 – (07.04.2015)

* PROFATURE – Eshte aktivizu mundesia e regjistrimit Profaturave.(Na kontaktoni per konfigurim per shtypje)
* OFERTE- Eshte aktivizu mundesia e regjistrimit Ofertave.(Na kontaktoni per konfigurim per shtypje)
* Mbyllja e Dokumenteve – Eshte zhvillu nje modul per mbrojtjen e dokumenteve raportuara per nje periudhe te caktuar.Ne kete modul Administratori mund te konfiguroj mbylljen e dokumenteve per nje periudhe caktuar.(Na kontaktoni per detaje shtes)
* Shitje Mobile ne modulin Restaurant eshte aktivizu moduli per telefona me sistem operativ ANDROID. Me kete modul porosite mund te menaxhohen permes pajisjes mobile. (Na kontaktoni per detaje)
* Kontrolla shtes tek Urdheresat Manual, Arka-Banka, F1, Gjendja e Kontove urdheresat e hapura…

– Verzioni 7.3.5.4 – (27.03.2015)

* Eshte shtu mundesia shtypja e ‘proqesverbali i barazimit’ tek kartela e klientit menyre automatike.
* Tek Klientet eshte shtu opcioni te shenohet nese Klienti eshte liruar nga TVSH ne Blerje ose ne Shitje veq e veq. (Kete opcion mund te perdorni per rastet e KFOR,OJQ…)
* Tek Klientet eshte shtu nje tabele (TabPage) ku mund te ngarkoni dokumentet (kontratat,barazimet,etj…) si attach tek secili klient.
* Tek Kartela e Klientit paraqitet informacioni nese ekziston marrveshja per pagese automatike me ate klient.
* Tek Kartela e Klientit paraqitet informacioni nese ekziston dokument ne attach per ate klient.
* Eshte zhvillu moduli i ri – DEPO DOGANORE – me te gjitha detaje dhe automatizime.(Na kontaktoni per aktivizim).

– Verzioni 7.3.3.5 – (11.02.2015)

* Informimi ne fature per minus stoqe. (Rreshti behet e kuqe nese stoku behet me e vogel se zero.)
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.3.3.4

* Mundesia ngarkimi i dokumentave si attach tek Klientet. (Eshte shtu TabPage i ri Dokumentet)
* Mundesia caktimit Zbritje fikse me % per cdo artikull. (Eshte shtu kolona per zbritje tek artikulli)
* Shpejtesia ne kerkimin e Klientave eshte avancu.
* Fonti eshte bere Bold per vlerat totale neper dokumente.
* Eshte publiku verzioni i manualit me ndryshimet e fundit. (Ndihma\Doracaku per Shfrytezues)

– Verzioni 7.3.3.2

* Mundesia e regjistrimit foto per cdo artikull.
* Mundesia me regjistru fajllat si attach per secilen lloj te dokumentit.
* Shpejtesia ne kerkimin e artikujve eshte avancu.

– Verzioni 7.3.3.1

* Eshte publiku verzioni i fundit e manualit te programit.
* Informimi per minus te levizjet interne.
* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.3.1.7

* Kontrolla shtes…

– Verzioni 7.3.1.3

* Aktivizimi i modulit informimi ne lidhje me ndryshimet ne program sipas verzioneve.
* Informimi per Pagesa Automatike tek Raporti Kartela e Klientit.
* Caktimi i Normativit prej formes Artikulli.
* Shenimet tjera tek Artikujt.
* Shenimet tjera tek Klientet.

– Verzioni 7.3.1.2

* Mundesia caktimi i drejtave detajizuar per cdo shfrytezues per rolin OPERATOR.